تماس با ما

نشانی: مشهد، سلمان فارسی، بین سلمان فارسی 1/6 و 8، پلاک 17

تلفن: 38331134-051 دورنگار: داخلی 200

تلفن: 38420459-051 

تلفن: 38409122-051 

تلگرام: https://t.me/szshmashhad