پرسنل

افشین سریع

اداری و رفاه موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

سید دانیال علیزاده جواهری

مسئول انفورماتیک موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

آرش مازندرانی

دبیر خانه موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

مسعود صادقی

حسابداری موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

امید رفسنجانی فیض آبادی

اداری موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

کورش جمشیدی فر

مسئول دفتر موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

غزاله بابائی

حسابداری موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

مژگان آزموده

روابط عمومی موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

سیده مهدیس هاشمیان

روابط عمومی موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

محمود رستمی

اداری  موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

زهره حدادزاده

حسابرس داخلی موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد