معرفی هیأت مدیره

صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد متشکل از 7 نفر هیأت امنا و6 عضو هیأت مدیره است كه اعضای هیأت مدیره آن به شرح زیر است:

رضا خواجه نائینی

معاون مالی و پشتیبانی  شهرداری مشهد

 

📌سوابق تجربی

احمد صالح آبادی

مدیرکل امورمالی و ذیحصاب شهرداری مشهد

 

مهدی کاظمی یوسف پیروی

مدیر کل بارزسی و رسیدگی به شکایات  شهرداری مشهد

📌سوابق

علی احمدی

عضو هیأت مدیره صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

متولد 1357-مشهد

📌سوابق

هادی پژوهش

عضو  هیئت مدیره صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

 

📌سوابق

پوریا براتیان

عضو  هیئت مدیره صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

متولد 1357-درگز

📌سوابق