مراحل پیشرفت پروژه در فاز اول

WhatsApp Image 2020-11-30 at 11.53.09
مرحله گود برداری
WhatsApp Image 2020-11-25 at 18.22.18
مرحله نقشه برداری
WhatsApp Image 2020-11-30 at 11.53.08
مرحله بتن ریزی و فنداسیون
WhatsApp Image 2020-12-06 at 17.09.36 (3)
مرحله اجرای فنداسیون و پایه ریزی