شرکت بنیان مهر امروز

موضوع فعالیت شرکت

 انجام امور دلالی رسمی،بیمه و مشاوره بیمه ای بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه و دستور العمل های صادره از سوی بیمه مرکزی ایران و سایر قوانین و مقررات موضوع های دیگر.

تلفن : 38331138